பிரதான செய்திகள்

குர்திஸ்தான் மக்களின் வரலாற்று நகரங்களில் ஒன்றான எண்ணெய் வளம் மிக்க கேர்குர் நகர் மீது ஈரானிய துணைப்படைகளின் உதவியுடன் பெரும் வலிந்த தாக்குதல் ஒன்ற

தமிழ் மக்களின் அறுபது ஆண்டுகால தியாக வேள்வியில் முஸ்லிம்கள் குளிர்காய நினைக்கும் படலம் தொடர்கின்றது...

புலம்
பன்நாடு

குர்திஸ்தான் மக்களின் வரலாற்று நகரங்களில் ஒன்றான எண்ணெய் வளம் மிக்க கேர்குர் நகர் மீது ஈரானிய துணைப்படைகளின் உதவியுடன் பெரும் வலிந்த தாக்குதல் ஒன்ற