பிரதான செய்திகள்
புலம்

தமிழ் மக்களின் தன்னாட்சி உரிமையின் அடிப்படையில் அரசியல் தீர்வை ஏற்படுத்துவதற்கு சிறீலங்கா அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்காதிருப்பது கவலையை அளிப்பதாகப் ப

பன்நாடு