கிராமத்தானை போல வாழ்ந்தவனுமில்லை வருமுன் நோயை காத்தவனுமில்லை

2